Botrstvo

OSNOVNE NORME ZA BOTRE IN RAZLAGA

Cerkev zahteva osnovno zagotovilo, da bo otrok, ki prejema zakrament svetega krsta ali svete birme, iz njiju tudi živel. To zagotovilo morajo dati STARŠI, BOTRI in Cerkev.

– Boter je lahko le kristjan, ki je prejel sv. krst, sv. birmo in sv. obhajilo. 

– Če je poročen, mora biti poročen cerkveno. 

– Če je nekdo poročen samo civilno ali živi v izvenzakonski skupnosti, ne more prejeti odveze pri sv. spovedi in ne sme hoditi k sv. obhajilu zato tudi ne more prevzeti odgovornosti za botrstvo, ker je pomemben zgled!

– Boter je lahko le, kdor posvečuje nedelje in hodi ob nedeljah in zapovedanih praznikih redno k sv. maši.

– Boter je lahko le, kdor sprejme zakrament sprave (sv. spoved) in sv. obhajilo vsaj enkrat na leto.

– Boter je lahko le, kdor si prizadeva biti dober kristjan in dejaven član Cerkve.

Pri krstu sta lahko dva botra, vendar morata biti različnega spola – ker predstavljata nadomestne starše. Pri birmi je en boter ali botra,

Botrstvo je SLUŽBA, ki jo Cerkev zaupa svojim pripadnikom z namenom, da pomagajo novim kristjanom pri uvajanju v krščansko življenje.

Botrstvo je ODGOVORNOST za krščansko življenje in versko rast krščenca oz. birmanca.

Botrstvo ZAUPANJE in ČAST, ki jo starši krščenca ali birmanca izkažejo tistemu, ki ga zaprosijo, da bi bil boter njihovemu otroku.

 

ZAKAJ BOTER?

Že v prvih stoletjih krščanstva so imeli katehumeni (kandidati za krst) ob sebi spremljevalca, ki jih je tudi več let pripravljal na prejem svetega krsta. Ta je ga je v imenu cerkvenega občestva spremljal praktično vsak dan in mu pomagal pri rasti v veri. Ko je katehumen razvil v sebi osnove življenja po evangeliju, je spremljevalec boter jamčil zanj, da je pripravljen na krst. Kasneje v zgodovini je botrstvo pomenilo skrb za duhovno rast in tudi gmotno skrb za otroka. Botri so bili nadomestni starši, ki so priskočili na pomoč, če starši niso mogli več skrbeti za otroka. Tudi danes boter ne pomeni samo častno prisotnost pri krstu ali birmi, ampak dejavno pomoč staršem pri vzgoji in oskrbi otrok. Zlasti je dolžnost botra, da pomaga staršem pri verski vzgoji njihovih otrok. Boter je tudi predstavnik cerkvenega občestva. Preko botra Cerkev skrbi za oblikovanje in spremlja duhovno rast svojih novih članov. Preko botra se izraža skrb in odgovornost občestva za brate in sestre. Zato pri botrstvu govorimo o službi v Cerkvi.

PRAVILA GLEDE BOTRSTVA

Ker je botrstvo služba v Cerkvi, mora boter spolnjevati pogoje, ki so določeni za to službo, da bo mogel službo dobro opravljati. Zakonik cerkvenega prava in krajevni običaji in predpisi določajo naslednje:

Krščenec naj ima botra. Boter naj bo eden ali ena, lahko pa sta eden in ena. (To pomeni če sta botra dva, naj bo eden moški druga ženska). Za birmanca ni nujno, da ima botra. V tem primeru ga lahko škofu predstavi kdo od staršev ali sorodnikov. Otroku ne more biti za botra njegov oče ali mati, saj sama narava starševstva že vključuje skrb za otroka. Boter mora dopolniti šestnajst let in mora že prejeti krst, obhajilo in birmo. Boter mora živeti primerno veri in nalogi, ki jo sprejema. Biti bo moral zgled krščanskega življenja. Zato boter ne more biti nekdo, ki ne upošteva božjih in cerkvenih zapovedi in ne prejema zakramentov, saj bi s tem dajal slab zgled krščencu oziroma birmancu. Boter mora biti po svojih najboljših močeh dejaven v cerkveni skupnosti in Cerkev tudi gmotno podpirati. Botru ne sme biti naložena nobena cerkvena kazen. Zato tudi ne more biti boter nekdo, ki živi v izvenzakonski skupnosti ali samo v civilnem zakonu in se nima namena cerkveno poročiti. Prav tako ne morejo biti botri tisti, ki so bili cerkveno poročeni, nato pa civilno ločeni in ponovno civilno poročeni. Boter mora imeti za svojo službo mandat – POTRDILO, ki ga dobi pri domačem župniku (tam, kjer trenutno stanuje oz. kamor hodi k sveti maši, k spovedi in obhajilu).

KAKO IZBIRATI BOTRA?

Za botra izberemo človeka, ki bo krščencu oz. birmancu dejansko pomagal postati kristjan in živeti iz vere. Pri krstu otroka botra izberejo starši, pri birmi in pri krstu odraslega otroka pa je primerno, da si botra izbere otrok sam. Potrebno je upoštevati nekaj nasvetov: Starost: Boter bo krščenca oziroma birmanca spremljal vse življenje, zato gledamo, da je boter primerne starosti. Bližina: Boter naj bo in dovolj blizu, da lahko imamo z njimi redne stike. Pri tem je pomembna tako fizična kot duhovna bližina (prijateljstvo, sorodstvo). To bo botru olajšalo spolnjevanje njegovih dolžnosti. Pogoji: Že pri izbiri botra gledamo, da boter izpolnjuje pogoje (glej pravila glede botrstva). Ne zaprosimo za botra nekoga, ki ne spolnjuje pogojev, da ga ne spravimo v zadrego in ne povzročamo hude krvi. Mandat – potrdilo: Z botrom se pravočasno dogovorimo, da utegne pridobiti potrdilo – mandat, urediti vse potrebno in se udeležiti morebitnih priprav tam, kjer hodi k sv. maši, ali tam, kjer bo krst oz. sv. birma. Spremljanje: Birmanskega botra izberemo že ob začetku intenzivne priprave na birmo, da lahko svojega birmanca v času priprave spremlja, spodbuja in mu pomaga.

NALOGE KRSTNEGA BOTRA

pomagati staršem vzgajati otroka v krščanskem duhu moliti za svojega krščenca/krščenko hoditi k maši in prejemajte zakramente, truditi se za moralno življenje in dosledno spolnjevanje božjih in cerkvenih zapovedi in s tem dajati krščencu/krščenki lep zgled krščanskega življenja pomagati staršem posredovati krščanski nauk otroku in ga učiti vstopati v osebni odnos z Bogom (moliti) krščencu/krščenki s primerno besedo pomagati pri osebnostni in duhovni rasti

 

NALOGE BIRMANSKEGA BOTRA

moliti za svojega birmanca/birmanko, birmanca/birmanko v času pred birmo spodbujati k čim bolj temeljiti pripravi, hoditi k maši in prejemati zakramente, truditi se za moralno življenje in dosledno spolnjevanje Božjih in Cerkvenih zapovedi in s tem dajati birmancu/birmanki lep zgled krščanskega življenja, spremljati osebnostno in duhovno življenje birmanca/birmanke in mu/ji pomagajte najti odgovore na življenjska vprašanja, da bo ostal/a zvest/a Kristusu, hodil/a k maši, prejemal/a zakramente in poglabljal/a svojo vero s primernimi nasveti, zgledom in spodbudami pomagajte birmancu/birmanki, da se bo vključil/a v župnijsko občestvo in v njem sodeloval/a.

BOTRSTVO IN DARILA

Vedno bolj se srečujemo s pojavom, da botri za birmo kupujejo draga darila. Velja poudariti, da to početje ni primerno, saj pričakovanje materialnih darov zatemni željo po duhovnih darovih, ki naj bi jih bil birmanec, deležen s prejemom zakramenta.

Boter, ki je dojel pomen svoje službe, ne bo pretiraval z darili. Birmanca bo obdaroval le simbolično in mu bo namesto tega raje nudil duhovno oporo in človeško bližino.

IN KAJ POMENI ŽIVETI KRŠČANSKO?

Boter naj bi pomagal pri krščanski vzgoji in navajal na krščansko življenje. Prav glede tega je največ razhajanj, saj si kdo predstavlja, da živi krščansko, tudi če gre le nekajkrat v življenju mimo cerkve. Za krščansko življenje je potrebno predvsem dvoje: Častiti Boga in delati ljudem dobro. To pa vključuje: življenje po Božjih in cerkvenih zapovedih, prejemanje zakramentov, molitev, služenje Bogu, spolnjevanje Božje volje, vključenost v cerkveno občestvo župnijo, torej živeti tako, da pridemo v nebesa.